กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญ
ครู คศ.2

นายพงษ์ศักดิ์ รักบุญ
ครูอัตรจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0819664736
อีเมล์ : chompu500224@gmail.com