ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประทวน ทวีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลักขณา สังข์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายศุภกิตติ์ ธาระพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายพงษ์ศักดิ์ รักบุญ
ครูอัตรจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3