ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภกิจ เจริญตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ