กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภกิจ เจริญตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1