กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางใบศรี อรมาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0862462824
อีเมล์ : Baisrimuk@hotmail.com

นางสาวธณิดา ไชยภูมิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวทิพวัลย์ ทองนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววราภรณ์ ลือจันดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0611098402
อีเมล์ : luechanda-ann@hotmail.com

นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1