กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทิพวัลย์ ทองนอก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางใบศรี อรมาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0862462824
อีเมล์ : Baisrimuk@hotmail.com

นางสาวธณิดา ไชยภูมิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววราภรณ์ ลือจันดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : waraporn7184@gmail.com