ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางใบศรี อรมาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธนิดา ไชยภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวทิพวัลย์ ทองนอก
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ ลือจันดา
ครู คศ.1

นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญ
ครู คศ.1