คณะผู้บริหาร

ดร.มนตรี แก้วใส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเพ็ญแข โพธิสิงห์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน