ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสังวาลย์ เมืองพิล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์
ครู คศ.3

นางจริยาวดี คุณสุทธิ์
ครู คศ.3

นางกมลมาลย์ เพชรโรจน์
พนักงานราชการ