กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสังวาลย์ เมืองพิล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางจริยาวดี คุณสุทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางกมลชนก เพชรโรจน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0856123905
อีเมล์ : kingkamon_55@hotmail.com