ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทับทิม เจริญตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปราณี อุ่นเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางอุบลวรรณ พลยุทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางฐิติมญชุ์ โสดก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1