กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางฐิติมญชุ์ โสดก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 081-8795044
อีเมล์ : cartoon1516@gmail.com

นางทับทิม เจริญตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางอุบลวรรณ พลยุทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2