ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอุกฤษฎ์ อุ่นเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภาพร เมืองโคตร
ครู คศ.3

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ แสนแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางปรียาดา รสจันทร์
ครู คศ.1

นายประกอบ ห้องแซง