ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภาพร เมืองโคตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ แสนแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางปรียาดา รสจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายประกอบ ห้องแซง
ครูประจำชั้น