กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปรียาดา รสจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภาพร เมืองโคตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0895772853
อีเมล์ : uddy_sue16@hotmail.com

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ แสนแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2