ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 61 รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
งานวิชาการ
31 มี.ค. 61 สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
งานวัดผล กลุ่มงานวิชาการ
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บริเวณด้านล่าง อาคาร 1
12 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 แนะแนว/เปิดบ้านนักเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 14 ห้องแซง
งานแนะแนว กลุ่มงานวิชาการ
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 สอบวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
งานวัดผล กลุ่มงานวิชาการ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 การทดสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 2 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม / ชุดนักเรียน สทศ. / ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
01 ก.พ. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 การเข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยกาศชั้นเรียน โครงการกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ภาคเรียนที่ 2/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
29 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.3,6 ระยะที่ 2
ม.3 ณ หอประชุมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ,ม.6 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานวิชาการ
24 ม.ค. 61 ถึง 25 ม.ค. 61 การเข้านิเทศขอบข่ายงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม และองค์ประกอบตัวชี้วัด ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 2/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
22 ม.ค. 61 ถึง 23 ม.ค. 61 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ยุวกาชาด 22 มกราคม 2561  ณ วัดด่านมุฑิตา ภูหมากยาง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน 234 จังหวัดมุกดาหาร
บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ลูกเสือวิสามัญ ณ วัดป่าภูร่มเย็น บ้านโนนแดง
17 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.3,6 ระยะที่ 1
ม.3 ณ หอประชุมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ,ม.6 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานวิชาการ
29 ธ.ค. 60 ทำบุญตักบาตร คริสต์มาส แลกของขวัญ ต้อนรับปีใหม่2560
26 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
20 ธ.ค. 60 ถึง 21 ธ.ค. 60 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 67 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
14 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำการศึกษา 2560
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
29 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
02 พ.ย. 60 ถึง 04 พ.ย. 60 ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28 
19 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 PLC,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแผ่งชาติ พ.ศ.2560-2579
PLC,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
29 ก.ย. 60 งานมุฑิตาจิต คุณครูถาวร แก้วหาญ และคุณครูประกอบ ห้องแซง
25 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
19 ก.ย. 60 รับการกำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษามัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
05 ก.ย. 60 รับการนิเทศ ติดตาม ความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
วิชาการ
02 พ.ค. 60 ถึง 05 เม.ย. 61 ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ก.พ. 60 ถึง 21 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
15 ก.พ. 60 ประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา
14 ก.พ. 60 เปิดบ้านวิชการ
ชุดสุภาพ