ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ก.พ. 60 เปิดบ้านวิชการ
ชุดสุภาพ
15 ก.พ. 60 ประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา
20 ก.พ. 60 ถึง 21 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
02 พ.ค. 60 ถึง 05 เม.ย. 61 ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
05 ก.ย. 60 รับการนิเทศ ติดตาม ความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
วิชาการ
19 ก.ย. 60 รับการกำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษามัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
25 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
29 ก.ย. 60 งานมุฑิตาจิต คุณครูถาวร แก้วหาญ และคุณครูประกอบ ห้องแซง
19 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 PLC,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแผ่งชาติ พ.ศ.2560-2579
PLC,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
02 พ.ย. 60 ถึง 04 พ.ย. 60 ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28