กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายยุทธนา ผาเวช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2