ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุมนมาลย์ แสนวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเรืองศรี คุณสุทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวลมัย ศูนย์โศก
ครู คศ.3

นางธัญทิพย์ คุณสุทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ครูผู้ช่วย