ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์ศักดิ์ รักบุญ
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819664736
อีเมล์ : chompu500224@gmail.com
ที่อยู่ :
48 หมู่ 11 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
7 ธันวาคม 2550 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ครูอัตรางจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล