ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววราภรณ์ ลือจันดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0611098402
อีเมล์ : luechanda-ann@hotmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 192 หมู่ 13 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล