กิจกรรมชุมชนและภาคีเครือข่าย
ชุมชนท่องเที่ยOTOP นวัตวิถี ชุมชนห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (อ่าน 8194) 23 ส.ค. 61
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 5 มิถุนายน 2561 (อ่าน 8168) 11 มิ.ย. 61
การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน กรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต (อ่าน 8288) 18 ม.ค. 61
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 8105) 16 ม.ค. 61
กิจกรรมวันรวมพลังหมู่บ้านช่อสะอาด ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 8160) 06 ธ.ค. 60
การฝึกอบรมนักสื่อความหมายกับแนวทางพัฒนาการท่องเทียวโดยชุมชน (อ่าน 8079) 23 ต.ค. 60