ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมชนและภาคีเครือข่าย
ชุมชนท่องเที่ยOTOP นวัตวิถี ชุมชนห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (อ่าน 284) 23 ส.ค. 61
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 5 มิถุนายน 2561 (อ่าน 326) 11 มิ.ย. 61
การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน กรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต (อ่าน 489) 18 ม.ค. 61
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 464) 16 ม.ค. 61
กิจกรรมวันรวมพลังหมู่บ้านช่อสะอาด ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 489) 06 ธ.ค. 60
การฝึกอบรมนักสื่อความหมายกับแนวทางพัฒนาการท่องเทียวโดยชุมชน (อ่าน 578) 23 ต.ค. 60