ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมชนและภาคีเครือข่าย
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 5 มิถุนายน 2561 (อ่าน 55) 11 มิ.ย. 61
การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน กรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต (อ่าน 228) 18 ม.ค. 61
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 244) 16 ม.ค. 61
กิจกรรมวันรวมพลังหมู่บ้านช่อสะอาด ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 244) 06 ธ.ค. 60
การฝึกอบรมนักสื่อความหมายกับแนวทางพัฒนาการท่องเทียวโดยชุมชน (อ่าน 289) 23 ต.ค. 60