ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมชนและภาคีเครือข่าย
การฝึกอบรมนักสื่อความหมายกับแนวทางพัฒนาการท่องเทียวโดยชุมชน

การฝึกอบรมนักสื่อความหมายกับแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม โดยกลุ่มโฮมสเตย์ภูไทห้องแซง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว

*******************************************
ประธานเปิด - คุณป้าละเอียด ศรีสุข ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลห้องแซง

กล่าวรายงาน - นายพิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ฯ ทต.ห้องแซง

พิธีกร - นายสังวาลย์ เมืองพิล

*******************************************
ทีมวิทยากร
- นางละเอียด ศรีสุข
- นายพิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์
- นายประกอบ ห้องแซง
- นางสุภาพร เมืองโคตร
- นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์
-
วิทยากรฝ่ายบันเทิง

- นางกมลชนก เพชรโรจน์
- นางสาวเกวลิน ไชยจันดี
- นางสาวภาวิณี ห้องแซง
- นางสาวอุไรลักษณ์ พุฒจันทร์

บันทึกภาพ / แต่งภาพโดย

นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์

โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 611 ครั้ง