ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไวยวุฒิ มนต์ขลัง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มิ.ย.2518-พ.ย.2521
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร แก้วใส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ย.2521-พ.ย.2522
ชื่อ-นามสกุล : นายขจัด จันทร์พวง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ย.2522-มิ.ย.2525
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณโพธิ์คำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มิ.ย.2525-พ.ย.2533
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา พันธุ์เพ็ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ธ.ค. 2533 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา พันธุ์เพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ต.ค.2536-มี.ค.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ ศิริวาลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มี.ค.2542-ต.ค.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ต.ค.2547-ธ.ค.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา เพชรไกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธ.ค.2548-ม.ค.2552
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสันต์ คุณสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ม.ค.2552-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายพยุหเกียรติ สิงหรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-30 ก.ย. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายอัชราวุธ บุปผาชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 07 ต.ค. 2559 - 09 พ.ย. 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี แก้วใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน