ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ได้จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดย ร.ต.ท.คำรณ แสงพรม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองและ นายอัชราวุธ บุปผาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ได้แจ้งนโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน เน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งได้มอบเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรีให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2561,14:10   อ่าน 122 ครั้ง