ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านภาษา และวัฒนธรรม นักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจวกับนักเรียน ซ.ค.
       มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (Guizhou Education University) ซึ่งเป็นกิจกรรมตามความร่วมมือที่ได้ดำเนินการ และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และในปีนี้ มหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจว ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นว่าการขยายความร่วมมือสู่โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ จะสามารถเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษาโดยตรง
      ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขออนุญาตนำนักศึกษาดังกล่าว เข้าร่วมทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ด้านภาษา และวัฒนธรรม กับนักเรียนโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560,10:16   อ่าน 325 ครั้ง