ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
PLC, อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมจัดโครงการ PLC อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหาร ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.ห้องแซงวิทยาคม โดยมีผอ.อัชราวุธ บุปผาชาติ และ รอง ฯ ยุพา ภูมิฐาน เป็นวิทยากรการอบรม และดูแลอย่างใกล้ชิด

ภาพโดย..ครู.สมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์  รองยุพา  ภูมิฐาน และครูวราภรณ์ ลือจันดาโพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2560,18:02   อ่าน 183 ครั้ง