ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลโรงเรียนมัธยมศึกษา และจุดเน้น สพม.เขต 28
         โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมรับการนิเทศ กำกับติดตาและประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาและจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จากคณะกรรมการสหวิทยาเขตยศสุนทร วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
         ทางโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครื่องข่ายที่ 14 ห้องแซง ที่ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินจากสหวิทยาเขตยศสุนทร นำโดย ท่าน ดร.แสงตะวัน  อ่อนพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตื้ววิทยา และขอขอบพระคุณคณกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอะแนะ แนวทางในการปฏิบิตงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในยุค Thailand 4.0 ต่อไป
งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน
งานวิชาการ
งานแผนงาน
งานชุมชนภาคีเครือข่าย และงานอาคารสถานที่
งานการเงิน
ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มหัศจรรย์ซองกาแฟ
ร่วมถ่ายภาพกับกรรมการ
ร่วมถ่ายภาพกับกรรมการ
ร่วมถ่ายภาพกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารกลุ่มเครื่องข่ายที่ 14 ห้องแซง ทุกท่าน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,21:45   อ่าน 575 ครั้ง