ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลโรงเรียนมัธยมศึกษา และจุดเน้น สพม.เขต 28
         โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมรับการนิเทศ กำกับติดตาและประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาและจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จากคณะกรรมการสหวิทยาเขตยศสุนทร วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
         ทางโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครื่องข่ายที่ 14 ห้องแซง ที่ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินจากสหวิทยาเขตยศสุนทร นำโดย ท่าน ดร.แสงตะวัน  อ่อนพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตื้ววิทยา และขอขอบพระคุณคณกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอะแนะ แนวทางในการปฏิบิตงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในยุค Thailand 4.0 ต่อไป
รอต้อนรับคณะกรรมการ
คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลจาก สหวิทยาเขตยศสุนทร
คณะครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
การแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมภูไทของนักเรียน
การแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมภูไทของนักเรียน
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการโดยนายอัชราวุธ บุปผาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการ
งานธุรการ
งานกิจการนักเรียน
งานวิชาการ
งานประกันคุณภาพ
งานชุมชนภาคีเครือข่าย
จุดเน้น สพม.เขต 28
งานพัสดุ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,21:45   อ่าน 493 ครั้ง