ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน และ 10 พฤศจิกายน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561)

 
ชั้น
 
จำนวนนักเรียน
 
รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
 
จำนวนห้อง
ชาย หญิง
ม.1 37 40 77 3
ม.2 52 50 102 3
ม.3 58 30 88 4
รวม ม.ต้น 147 120 267 10
ม.4 15 32 47 2
ม.5 15 30 45 2
ม.6 5 24 29 3
รวม ม.ปลาย 35 86 121 7
รวมทั้งหมด 182 206 388 17

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พฤจิกายน 2560)

 
ชั้น
 
จำนวนนักเรียน
 
รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
 
จำนวนห้อง
ชาย หญิง
ม.1 46 45 92 3
ม.2 44 24 68 3
ม.3 57 43 100 4
รวม ม.ต้น 147 113 260 10
ม.4 29 36 65 2
ม.5 11 30 41 2
ม.6 22 31 53 3
รวม ม.ปลาย 62 97 159 7
รวมทั้งหมด 209 210 419 17

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 (10 มิถุนายน 2562)

 
ชั้น
 
จำนวนนักเรียน
 
รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
 
จำนวนห้อง
ชาย หญิง
ม.1 41 32 73 3
ม.2 38 42 80 3
ม.3 54 50 95 4
รวม ม.ต้น 124 124 248 10
ม.4 21 17 38 2
ม.5 14 30 44 2
ม.6 13 26 39 3
รวม ม.ปลาย 48 73 121 6
รวมทั้งหมด 172 197 369 16

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 (10 พฤศจิกายน 2562)

 
ชั้น
 
จำนวนนักเรียน
 
รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
 
จำนวนห้อง
ชาย หญิง
ม.1 40 31 71 3
ม.2 38 43 81 3
ม.3 45 49 94 4
รวม ม.ต้น 123 123 246 10
ม.4 21 17 38 2
ม.5 14 30 44 2
ม.6 13 27 40 3
รวม ม.ปลาย 48 74 122 6
รวมทั้งหมด 171 197 368 16