พันธกิจ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (Mission) โรงเรียน   
      1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
      2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและเพื่อการประกอบอาชีพ
      3. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร
      4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
      5. อนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
      6. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      7. พัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
      8. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้  ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
      9. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       

เป้าประสงค์ (Goals)

          1. โรงเรียนจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

       2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
       3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติสูงขึ้น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและเพื่อการประกอบอาชีพ
       4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
       5. นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้คล่องแคล่ว มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา                                             
       6. นักเรียนตระหนักชื่นชมในประเพณี วัฒนธรรมไทย และท้องถิ่น (ภูไท)
       7. สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
       8. ปรับปรุงหลักสูตรตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
       9. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์  (Strategy) โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

        กลยุทธ์ที่  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
        กลยุทธ์ที่  2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
        กลยุทธ์ที่  3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
        กลยุทธ์ที่  4. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
         กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของโรงเรียนให้โดดเด่น