วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียน

                 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมมุ่งจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  สู่วิถีความพอเพียง  โดยบุคลากรมืออาชีพ  ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

ปรัชญาของโรงเรียน

        " ปฏิรูปการศึกษา  แสวงหาแหล่งเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมร่วมพัฒนา  ศึกษาตลอดชีวิต  ใกล้ชิดชุมชน "