ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (Hongsaengwittayakom School) ตั้งอยู่ที่หมู่ 13  ตำบลห้องแซง  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร  เขต 2  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3-4  (.1-6) และจัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางประจำตำบลห้อแซง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ  กคมนาคมสะดวก  ผู้ปกครองนักเรียนต้องการให้บุตรธิดาได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านตนเอง    นายประสงค์   มูลสาร 

ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้องแซง  และคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านห้องแซงได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลห้องแซง  ทางราชการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 2  มิถุนายน  .. 2518  ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จัดตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมมีอักษรย่อว่า ..”

               สถานที่ตั้งโรงเรียนได้รับการบริจาคที่ดินเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาการศึกษาจำนวน  35  ไร่  1  งาน           ตารางวา  โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน  ดังนี้

1.             นายทองพูล   ธาระพันธ์

2.             นายทวี   เพชรไพร

3.             นายบุญเย็น   โพธิ์ไหม

4.             นายขุน   ห้องแซง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

เทียน  1  เล่มจุดสว่างตั้งอยู่บนตัวอักษร ซ..  ข้างล่างมีข้อความว่า  โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

 

 

 

 

สีประจำโรงเรียน

แสด ขาว

                                สีแสด     หมายถึง                  ความกระตือรือร้น

                                สีขาว      หมายถึง  ความสะอาดบริสุทธิ์

                สีแสด ขาว หมายถึง  ลูกศิษย์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม  เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียน 

มีจิตใจที่พร้อมทั้งคุณธรรม  จริยธรรม

 

คติพจน์ของโรงเรียน

               นัตถิ    ปัญญา    สมอาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

อุดมคติของโรงเรียน

          สอนให้เป็นคนดี   เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

        ปฏิรูปการศึกษา  แสวงหาแหล่งเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมร่วมพัฒนา  ศึกษาตลอดชีวิต  ใกล้ชิดชุมชน 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

          พระพุทธสีทันดร  ประดิษฐาน    ลานพุทธสถาน  อยู่ด้านหน้าโรงเรียนทางทิศตะวันออก

ประวัติโรงเรียน