ศาสตร์พระราชา 23 ประการ
ศาสตร์พระราชา 23 ประการ
23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 9

1. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ

2. ระเบิดจากภายใน

3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก

4. ทำตามลำดับขั้น

5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์

6. ทำงานแบบองค์รวม

7. ไม่ติดตำรา

8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

9. ทำให้ง่าย

10. การมีส่วนร่วม

11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม

12. บริการที่จุดเดียว

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม

15. ปลูกป่าในใจคน

16. ขาดทุนคือกำไร

17. การพึ่งพาตนเอง

18. พออยู่พอกิน

19. เศรษฐกิจพอเพียง

20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน

21. ทำงานอย่างมีความสุข

22. ความเพียร

23. รู้ รัก สามัคคี


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 626.1 KB