งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
โครงสร้างงานชุมชนและภาคีเครือข่าย
ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ฐาน โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
คู่มือบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ฐาน โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.73 KB
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม(แทนตำแหน่งที่ว่าง)