งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างการบริหารงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ระเบียบโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมว่าด้วยการใช้หอประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.91 KB