งานวิชาการ
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา / ปี
ค่าเฉลี่ย
 
2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ (คน) 65 71 63 42 45

48

35 (91,94)

34 (93,95)

ภาษาไทย (91) 51.26 45.25 36.34 42.14 45.33 48.48 51.86
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (92) 45.48 42.76 45.65 42.29 47.11 - -
ภาษาอังกฤษ (93) 25.48 22.17 25.71 27.38 28.36 27.13 24.41
คณิตศาสตร์ (94) 21.83 23.82 23.91 32.53 33.37 25.67 31.66
วิทยาศาสตร์ (95) 35.69 41.55 40.03 37.67 34.36 32.46 35.12
สุขศึกษาและพละศึกษา (96) 54.42 59.82 59.13 - - - -
ศิลปะ (97) 41.85 43.59 42.06 - - - -
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (98) 45.69 47.44 42.91 - - - -


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


วิชา / ปี
 
ค่าเฉลี่ย
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ (คน) 56 37 48 39 37 37 28
ภาษาไทย (01) 40.34 43.05 45.49 43.33 49.42 48.74 36.98
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (02) 34.65 30.20 31.88 36.41 37.11 33.70 30.32
ภาษาอังกฤษ (03) 17.48 20.24 17.62 18.92 22.50 22.74 22.01
คณิตศาสตร์ (04) 16.79 18.45 19.65 21.73 21.49 21.76 24.46
วิทยาศาสตร์ (05) 31.04 28.14 31.18 32.33 31.76 29.93 28.13
สุขศึกษาและพละศึกษา (06) 50.38 58.85 47.13 - - -  
ศิลปะ (07) 29.12 25.99 31.64 - - -  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (08) 41.25 47.78 43.08 - - -  

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2559
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2559
แผนการรับนักเรียน ม.1,4 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมประชุมชี้แจงปัญหานักเรียนติด 0,ร,มส,มผ และมีปนวโน้มจะไม่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
         งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานวิชาการได้กิจกรรมประชุมชี้แจงปัญหานักเรียนติด 0,ร,มส,มผ และมีปนวโน้มจะไม่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองเพื่อร่วมประชุมรับรู้ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในปกครอง พร้อมทั้งหาทางแก้ปัญหาร่วมกันทั้งครูและผู้ปกครอง เพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จบการศึกษาพร้อมรุ่นในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยพร้อมเพียงกัน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนห้องแซงวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 742.11 KB
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 2562 - 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.94 KB