ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
โครงสร้างงานแผนงานและประกันคุณภาพ
รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (SWOT)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 532.19 KB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2560-2563) โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 914.76 KB
การจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจำงบประมาณ 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.24 KB
การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558)
แบบฟอร์มรายงานโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.42 KB
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 62
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.98 KB
การนิเทศภายใน งานแผนงานและประกันคุณภาพ
นางสาวยุพา ภูมิฐาน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กรรมการนิเทศตามคำสั่งโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมที่ 167/2561 ได้เข้านิเทศงานแผนงานและประกันคุณภาพ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก 2 เพื่อกำกับติดตาม ประเมินตนเอง ในการปฏิบัติหน้าที่งานแผนงานและประกันคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การนิเทศภายใน งานการเงินและพัสดุ
การนิเทศภายใน งานบุคคล
การนิเทศภายใน งานกิจการนักเรียน
ปี62แนวทาง-การประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.74 KB
แบบันทึกการประเมิน CSA
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.85 KB
แบบ-ปย.1-และ-ปย.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.15 KB
แบบฟอร์มโครงการปี-งปม.-62
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.76 KB
ตัวอย่างสำหรับสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.5 KB
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.48 KB
ขออนุมัติโครงการ62
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB