งานแผนงานและประกันคุณภาพ
โครงสร้างงานแผนงานและประกันคุณภาพ
รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (SWOT)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 532.19 KB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2560-2563) โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 914.76 KB
การจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจำงบประมาณ 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.24 KB
การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558)
แบบฟอร์มรายงานโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.42 KB
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 62
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.98 KB
การนิเทศภายใน งานแผนงานและประกันคุณภาพ
นางสาวยุพา ภูมิฐาน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กรรมการนิเทศตามคำสั่งโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมที่ 167/2561 ได้เข้านิเทศงานแผนงานและประกันคุณภาพ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก 2 เพื่อกำกับติดตาม ประเมินตนเอง ในการปฏิบัติหน้าที่งานแผนงานและประกันคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การนิเทศภายใน งานการเงินและพัสดุ
การนิเทศภายใน งานบุคคล
การนิเทศภายใน งานกิจการนักเรียน
ปี62แนวทาง-การประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.74 KB
แบบันทึกการประเมิน CSA
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.85 KB
แบบ-ปย.1-และ-ปย.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.15 KB
แบบฟอร์มโครงการปี-งปม.-62
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.76 KB
ตัวอย่างสำหรับสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.5 KB
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.48 KB
ขออนุมัติโครงการ62
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
โครงการฯ ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 684 KB