ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูและบุคลากร
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑


ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
ครูประจำการ ๒๐ ๒๗
ลูกจ้างประจำ -
ครูผู้ทรงคุณค่า (ภาษาอังกฤษ) -
พนักงานราชการ -
ลูกจ้างชั่วคราว (ครู) -
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการ) -
เจ้าหน้าที่ธุรการ -
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รวมทั้งสิ้น ๑๕ ๒๕ ๔๐


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.72 KB