การแต่งกายนักเรียน
วันจันทร์ ชุดนักเรียน ม.ต้น
การแต่งกายนักเรียน วันอังคาร ม.ปลาย
วันพุธ ชุดพละ
วันพฤหัสบดี ชุดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ม.ต้น
วันพฤหัสบดี ชุดกิจกรรมยุวกาชาดและบำเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย
วันพฤหัสบดี ชุดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ม.ปลาย
วันพฤหัสบดี ชุดกิจกรรมรักษาดินแดน (รด.) ม.ปลาย
วันศุกร์ ชุดภูไท