อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ยิ้มไหว้ แต่งกายงาม”

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“โรงเรียนส่งเสริมการแต่งกายภูไท”