ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิถุนายน 2561)
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561)

 
ชั้น
 
จำนวนนักเรียน
 
รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
 
จำนวนห้อง
ชาย หญิง
ม.1 31 39 70 3
ม.2 42 47 89 3
ม.3 27 20 47 4
รวม ม.ต้น 100 106 206 10
ม.4 15 29 44 2
ม.5 14 30 44 2
ม.6 5 23 28 3
รวม ม.ปลาย 34 82 116 7
รวมทั้งหมด 134 188 322 17

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พฤจิกายน 2560)

 
ชั้น
 
จำนวนนักเรียน
 
รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
 
จำนวนห้อง
ชาย หญิง
ม.1 46 45 92 3
ม.2 44 24 68 3
ม.3 57 43 100 4
รวม ม.ต้น 147 113 260 10
ม.4 29 36 65 2
ม.5 11 30 41 2
ม.6 22 31 53 3
รวม ม.ปลาย 62 97 159 7
รวมทั้งหมด 209 210 419 17