ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิถุนายน 2560)
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิถุนายน 2560)

 
ชั้น
 
จำนวนนักเรียน
 
รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
 
จำนวนห้อง
ชาย หญิง
ม.1 46 45 91 3
ม.2 46 23 69 3
ม.3 65 47 112 4
รวม ม.ต้น 157 115 272 10
ม.4 32 41 73 2
ม.5 17 38 55 2
ม.6 23 34 57 3
รวม ม.ปลาย 72 113 185 7
รวมทั้งหมด 214 204 457 17

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พฤจิกายน 2560)

 
ชั้น
 
จำนวนนักเรียน
 
รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
 
จำนวนห้อง
ชาย หญิง
ม.1 46 45 92 3
ม.2 44 24 68 3
ม.3 57 43 100 4
รวม ม.ต้น 147 113 260 10
ม.4 29 36 65 2
ม.5 11 30 41 2
ม.6 22 31 53 3
รวม ม.ปลาย 62 97 159 7
รวมทั้งหมด 209 210 419 17