ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
โครงสร้างงานแผนงานและประกันคุณภาพ
รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (SWOT)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 532.19 KB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2560-2563) โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 914.76 KB
การจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจำงบประมาณ 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.24 KB
การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558)