ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ยิ้มง่าย แต่งกายงาม”

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“โรงเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูไท”