รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
192 หมู่ 13 บ้านหนองติ้ว   ตำบลห้องแซง  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
เบอร์โทรศัพท์ 080-7241977 เบอร์แฟกส์ -
Email : admin@hongsaeng.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :