ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
192 หมู่ 13 บ้านหนองติ้ว   ตำบลห้องแซง  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
เบอร์โทรศัพท์ -
Email : hongsaeng35022006@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :